ઉચ્ચ કોલેસ્ટ્રોલ હોય તેવા લોકો માટે સામાન્ય આહાર અને જીવનશૈલી સારવાર સાથે કોલેસ્ટેરોલ ઓછું કરવા માટેની દવાઓ સમજાવવામાં આવી છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.
#highcholesteroltreatment #cholesterol #lifestylechanges #dietchanges#medications #healthyyou #drkeyurparikh #cimshospital #ahmedabad#gujarat