એન્ટી-પ્લેટલેટ ક્યારે વપરાય છે?

When are anti-platelets used?