કેન્સર સર્જરી વિભાગનો આરંભ

અત્યાધુનિક કેન્સર સર્જરી વિભાગનો આરંભ રેડિયેશન અને મેડિકલ એાન્કોલોજી સાથે
‘સીમ્સ કેન્સરનું ધ્યેય’ : કેન્સરના નિવારણ, નિદાન, સારવાર અને રિહેબીલીટેશન માટે વ્યક્તિગત કાળજી.

એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો : +91-9979275555

સર્જીકલ એાન્કોલોજી ટીમ:
ડો. દર્શન આર. ભણસાલી (મો) +91-9825096763
ડો. જયેશ વી. પટેલ (મો) +91-9825049874
ડો. નટુ પટેલ (મો) +91-9825043672
ડો. અશોક પટેલ (મો) +91-9825020544
ડો. તરંગ એચ. પટેલ (મો) +91-9825022074