હાર્ટ ફેલ્યોર, એટ્લે કે હૃદય ની નિષ્ફળતા ના કારણે હૃદય માં થતાં એનાટોમિકલ (રચનાત્મક) ફેરફારો તેમજ તેની લાંબા ગાળાની અસરો વિષે અહીં સમજાવવા માં આવેલ છે.
#congestiveheartfailure #heartfailure #congestive #healthyheart#heart2heart #hearthealth #drkeyurparikh #ahmedabad Keyur Parikh