કૉન્જેસ્ટીવ હાર્ટ ફેલ્યોર ની અસરો

હાર્ટ ફેલ્યોર, એટ્લે કે હૃદય ની નિષ્ફળતા ના કારણે હૃદય માં થતાં એનાટોમિકલ (રચનાત્મક) ફેરફારો તેમજ તેની લાંબા ગાળાની અસરો વિષે અહીં સમજાવવા માં આવેલ છે.
#congestiveheartfailure #heartfailure #congestive #healthyheart#heart2heart #hearthealth #drkeyurparikh #ahmedabad Keyur Parikh