કોન્જેનાઈટલ હાર્ટ ડીસીસ ના પ્રકાર કયા છે? દરેક કેસ માં ઓપરેશન જરૂરી છે?

What are the types of congenital heart diseases? Operation is necessary in every case?