ગુજરાતમાં માનવતાની મિસાલ : સુરતનાં હિન્દુએ જીવ આપી જાણો કેવી રીતે આપી મુસ્લિમને જિંદગી