જન્મજાત હૃદય રોગ નું વેહ્લું નિદાન કઈ રીતે થઇ શકે?

How can CHD be diagnosed early?