ટી.ઓ.એફ પેટન્ટ દક્ટ્સ આર્તેરીઓસસ

Tetralogy of Fallot, patent ductus arteriosus