ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ કોને થઇ શકે?

ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ કોને થઇ શકે?