ડૉક્ટર થ્રોમ્બોલીતીક્સ ક્યારે વાપરે છે?

When do doctors use thrombolytics?