થ્રોમ્બોલીતીક્સ: થ્રોમ્બોલીતીક્સ એટલે શું?(English,Gujarati)

Thrombolytics & anti-thrombotic drugs.

 

12473500_719634574803891_4906607341833072694_o