પેસમેકર ધરાવતા દર્દીઓ આનું ધ્યાન રાખો

Avoid these if you have a pacemaker

 

 

15 oct 2