પેસમેકર ના દર્દી એ આટલું કરવું

Do this if you have a pacemaker

 

 

16 oct 2