લાકવામાં શું કરવામાં આવે છે?

What is done in stroke?

 

23 oct 2