લોહીના ઊંચા દબાણ થી નીચેના અવયોને નુકસાન પહોચી શકે છે.