વજન ઘટાડવા થી બી.પી ઘટે?

વજન ઘટાડવા થી બી.પી ઘટે?