સિમ્સ હોસ્પિટલની સફળતાઃ છ માસમાં 15 બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યાં.

#bonemarrowtransplant #bonemarrow #transplant #cimskids #cimsbmt#cimshospital #ahmedabad