સી.એચ.ડી ના ચિન્હો અને લક્ષણો શું છે? કેવા કેસ અંગે પીડિયાત્રીક કાર્દીઓલોજિસ્તે તાકીદે ધ્યાન આપવું જરૂરી છે?

What are the signs and symptoms of CHD? Which cases need to be seen by a pediatric cardiologist urgently?

 

8 nov 4