જે લોકો ને હાઈ (ઉચ્ચ) કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે, તે લોકો માટે સામાન્ય ખોરાક અને જીવનશૈલી ને લગતી સારવારો તેમજ કોલેસ્ટેરોલ ને ઓછું કરવા માટે ની દવાઓ વિષે અહીં સમજાવવા માં આવ્યું છે.
#cholesterol #highcholesterol #management #bloodcholesterol #hearthealth #heart #drkeyurparikh