હાઈ બ્લડ પ્રેશર આપણને કઈ રીતે મારે છે?

હાઈ બ્લડ પ્રેશર આપણને કઈ રીતે મારે છે?