હાર્ટ ફેલ્યોર ની સારવાર કરવા માટે ની દવાઓ અહીં વર્ણવેલ છે. જો તમને આ વિડિઓ પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે તેને શેર કરો.

#heartfailuretreatment #heartfailure #cardiacarrest #cardiology #healthyheart#healthyyou #heart2heart #drkeyurparikh Keyur Parikh