હું મારી જાત ની સંભાળ કેવી રીતે લઇ શકું?

હું મારી જાત ની સંભાળ કેવી રીતે લઇ શકું?