હું હાઈ બ્લડ પ્રેશર કેવી રીતે રોકી શકું?

હું હાઈબલડપ્રેશર કેવી રીતે રોકી શકું ?

#bloodpressure #highbloodpressure #drkeyurparikh
http://www.keyurparikh.com/