હૃદય એ એક ઈલેક્ટ્રિક પમ્પ છે.

electric pump

#heart #hearthealth #electricpump #keyurparikh