હાર્ટ ફેલ્યોર

હાર્ટ ફેલ્યોર

હાર્ટ ફેલ્યોર (હૃદય ની નિષ્ફળતા) ના કારણો અને તેની અસર, અને ખાસ કરી ને ડાબી બાજુ પર ના હાર્ટ ફેલ્યોર અને જમણી બાજુ પર ના હાર્ટ ફેલ્યોર ની અસરો વિષે, હાર્ટ ફેલ્યોર ની સારવાર, તેમજ હૃદય ને તંદુરસ્ત રાખવા માટે ના નિવારક પગલાં સાથે સમજાવવા માં આવેલ છે. જો તમને આ વિડિઓ...
Heart Failure Overview

Heart Failure Overview

Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs. Heart failure means that your heart can’t pump enough blood around your body. The causes, symptoms, diagnosis, and common treatment options for heart failure, are...
इकोकार्डियोग्राम

इकोकार्डियोग्राम

इकोकार्डियोग्राम एक ऐसा टेस्ट (परीक्षण) है जो हृदय का चलित चित्र बनाने के लिए ध्वनि तरंगो का उपयोग करता है। चार अलग प्रकार के इकोकार्डियोग्राम यहां दिखाये गायें हैं, जिनमें शामिल हैं ट्रांसथोरासिक, डॉप्लर, स्ट्रैस और ट्रांसीसोफ़ेजीयल इकोकार्डियोग्राम।...