એન્જીયોપ્લાસ્ટી ના એક સપ્તાહ પછી

After one week

17 june 1