છાતી નો એક્સ-રે

Heart X-ray

Chest X-ray

19 june