હૃદય ની શસ્ત્રક્રિયા પછી. બાયપાસ પછીના વિશિષ્ટ સુધારાઓ

After heart surgery Specific improvements after a bypass

11921686_671160282984654_6539367629694359726_n (1)