કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ ટોમોગ્રાફી સ્કેન

Computerised Tomography Scan

 

7 july 2