Dr. Keyur Parikh (CIMS Hospital) doing Rotational Orbital Atherectomy (Rotablator).

#rotablator #orbit #drkeyurparikh #cimshospital