ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ (ઇ સી જી)

Electrocardiogram (E C G)

22 june 1