હૃદય ફેઇલ્યોર થયું હોય તેવો દર્દી શું અનુભવે છે?

How does a heart failure patient feel?

18 sep 2