Hip…hip…hooray! Modi Sarkar!

Dr. Keyur Parikh and Narendra Modi

Hip…hip…hooray! Modi Sarkar! Feeing Proud for Narendra Modi.

Follow Dr. Keyur Parikh on Twitter.