ઇન્ટ્રાએઓર્ટીક બલૂન પંપ કઈ રીતે કામ કરે છે અંદ તેના પરિણામ શું છે ?

How does it Work?

11201897_660865614014121_4378053602788940297_n