ઇન્ટ્રાએઓર્ટીક બલૂન પંપ

Intra Aortic Balloon Pump (IABP)

 11145013_660442897389726_4760370407443177449_n