ઓક્ટોપસ. મિનીમલી ઇન્વેસીવ કાર્ડિયાક સર્જરી

Octopus in operation theatre. Minimally Invasive Surgery (MIS).

17 aug 2