હૃદય રોગ ના નિદાન માટેના પરિક્ષનો – રેડીઓઆઇસોટોપ સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ (થાલિયમ ટેસ્ટ)

Radioisotope Stress Test(Thallium Test)

3 july 1