Silent killer no. 2: Diabetes mellitus.

Diabetes Mellitus