Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)

Dr. Keyur Parikh performs TAVI using 3D printing model technology.

#tavi #cardiology #drkeyurparikh #cimshospital