હૃદય ફેઇલ્યોર થયેલા દર્દીઓએ શું કરવું ફરજીયાત છે?

What must HF patients do?

22 sep 2