હૃદય ફેઈલ થાય ત્યારે તેમાં થી જરૂર કરતા ઓછુ લોહી પંપ થાય

When the heart fails, it pumps less blood than required.

23 sep 2