કોલેસ્ટેરોલ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય?

કોલેસ્ટેરોલ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય?