તમારા હૃદય માટે મેદસ્વીપણું સારું નથી!

તમારા હૃદય માટે મેદસ્વીપણું સારું નથી!

#obesity#hearthealth#keyurparikh