લોહી પાછું કેવી રીતે આવે ?

લોહી પાછું કેવી રીતે આવે ?