વજન ઘટાડવાથી બી.પી. ઘટે? 

વજન ધટાડવાથી બી.પી ઘટે ?

#bloodpressure #highbloodpressure #drkeyurparikh
http://www.keyurparikh.com/