શું તમારું લોહી નું દબાણ ઓછું થઇ શકે?

શું તમારું લોહીનું દબાણ ઓછું થઇ શકે ?

#bloodpressure #highbloodpressure #drkeyurparikh
http://www.keyurparikh.com/