હાઈ બી.પી. ને કારણે નુકસાન પહોંચતા અવયવો. 

#bloodpressure #highbloodpressure #drkeyurparikh

www.keyurparikh.com