હું મારી જાતની સંભાળ કઈ રીતે લઇ શકું? 

હું મારી જાતની સંભાળ કેવી રીતે લઇ શકું ?

#bloodpressure #highbloodpressure #drkeyurparikh
http://www.keyurparikh.com/