હું મારી જાત ની સંભાળ કઈ રીતે લઇ શકું ?

#diabetesmellitus #diabetes #mellitus#drkeyurparikh