હું હાઈ બ્લડ પ્રેશર કેવી રીતે રોકી શકું?

હું હાઈ બ્લડ પ્રેશર કેવી રીતે રોકી શકું?